Az utcai kandallók fajtái és a lefektetésük (41 fotó)

Milehetnejobb,hacsendesestékettartanokegyutcaikandallóelőttszeretteik,barátainkvagycsakegyedül?Talánsemmi.Akandallómárrégótanemvoltkíváncsiakorunkban,éssemminehézségetokozmagának.Kívülről,aszabadtérikandallónemkülönbözikakandallóhelyétől,dekisebbszerkezetikülönbségekvannak.

Atéglábólkészültutcaikandallóbármelyikudvarfunkcionálisdekorációja.

Anagyméretűkültérikandallótermészeteskőbőlkészül.Adesignmegoldásjólilleszkedikastílusteljesösszetételébe.

Arekreációsterületanagykandallószámáraisfigyelemreméltó,amelynemcsakvizuálisandíszítiazudvart,hanemhangulatosésromantikushangulatotteremt.

Ebbenacikkbenolvasható:

 • 1Aszabadtérikandallótípusai
 • 2Anyagokgyártásához
 • 3Atojásszabályai
 • Összefoglalva
 • 5Utcaikandallóazudvarhozsajátkezével.videó
 • 6Különbözőtípusúkültérikandallók

Típusúszabadtérikandallók

Többfélekandallóvan.

 1. Akandallógrillegykéményeskemence,nagyonnépszerű,mivelmindenféleételeketkétfélemódonfőzhet:pörkölhetiazedényeketazoldalrólésalulról.
 2. ASmokehousehelyesentekinthetőutcaizsarolásnak,mivelgyártásasoránspeciálisszellőzőnyílásokkészültek,amelyekelősegítikazegyenleteshőeloszlástafüstölgőterületén.
 3. Atéglabrazieregykiskonstrukcióashishkebabfőzéséhez,azabkásaésegycsomósültéspárolt.

Kandallódohányzóknak.

Kandalló-grillegyfranciaországividékiházudvarán.

Kisméretűkandalló-grill-jómegoldásavillákelrendezéséhez.

Anyagokagyártáshoz

Akemencékgyártásáhozkülönbözőanyagokathasználnak.Előszöriskőbőlállnak,jellemzőikazegyeditulajdonságokkal,amelyekfőjellemzőjeatérfogat,porozitás,szilárdság,vízfelvétel,hővezetőképesség,fagyállóság.Mindezentulajdonságokközöttközvetlenkapcsolatvan,ígymindenkiválasztjaazanyagotaköltségvetés,azidőjárásikörülmények,akívántbemelegedésihőmérsékletalapján.

Akandallókkőzetébenhasználtépítőanyagokkevésbéfontostulajdonsága,tüzelésitulajdonságaiktűnnek.Mivelazutcaiforrásokegyesrészeikülönbözőhőmérsékletnekvannakkitéve,általábankülönbözőanyagokbólállnak.Példáulaszokásosagyagtéglákathasználjákakülsőrészfelállítására,ésatüzelőanyagot,aholszilárdtüzelőanyagokatégetnek,használjákfela1700°C-igterjedőhőmérsékletűporszívót.

Egyelegánskültérikandallóegyvidékiházban.Apraktikuskandallóbanvanegyfülketárolásáraalkalmastűzifa.

Egyutcaikandallóegymodernfunkcionálisdesignban.Nagyszerűtalálmányaszabadbantöltöttidőre.

Azanyagokfizikaitulajdonságainak,nevezetesenatermikusterjeszkedésnekköszönhetőenérdemesérdeklődéstmutatniakandallólefektetéséhezszükségeskülönbözőalkalmazkodásianyagokban.Különösenafalazatnemtartalmazhatolvadékony,éghetővagynehezenéghetőtárgyakat,továbbáhajlamoslehetafűtésifolyamatdeformálódására.

Akandallókfelhordásasoránagyagból,homokbólésvízbőlállóagyaghabarcsothasznált.

Atűzfalfalainakmegmunkálásáhozafüstcsatornatűzállóvagytűzállóagyagothasznál.Ezenkívülamészésahomokbólállómészhabarc(példáulazalapozáslefektetésénél)megtalálható.Afentimegoldásokhozcementetadnakaszilárdságukért.

Ezenkívül,amikoregyutcaikandallótépítenekegykőből,nemszabadelfelejteniatöltőanyagokat.Melegekéshidegekvannakosztva.Meleghőszigetelésrehasználhatóvakolatmegoldásokban,hidegben-atűzhelyben.Hidegenhordaniahomokot,akavicsotésazúzottkőzetet,ameleg-aranygyöngy,tölcsér.

Egykisszabadtérikandallósötétbarnaelemekkelsikeresenilleszkedikbármelytájprojektbe.

Akisméretűutcaikandalló"antik".

Azudvarkandallójaazországstílusánakmegfelelőenkészült.Akandallókandallóbefejezéséheztégláthasználtunk.

Azutcaikandallókészítéséheztermészetesésmesterségesanyagokatishasználhat.Azelsőkközétartoznakamészkő,ahomokkőésmások,amásodik-tégla,agyagból.Akandallóépítésénekfőanyagatégla.Arégikemencékbőltégláthasználhat,feltéve,hogytulajdonságaiésmegjelenéseváltozatlanmarad.Eztegyalapítványfelállításakorhasználják,miutánkorábbanlemostamarégimegoldásról.Atûzfákkõfaragásáhozaszokásosagyagtéglanemalkalmas,ezérthasználjontûzötatűzállóagyagból.

Nefelejtsdelagrillezőtámasztékokat,azesztrichekazacélsarkai.Szinténkülönbözőacélcsatornákathasználnak,amelyekatéglákalapjáulszolgálnak.Acéllemezből(általábanhorganyzott)egyernyőkészülkülönbözőméretűkandallófelett,kerekacélrudakathasználnakazalapozásalattirácsokmegerősítésére,grillrács.

Lefektetésiszabályok

Azutcaikandallóelhelyezésétanélkül,hogykorábbanelolvastavolnaazokataszabályokat,amelyeketbekelltartaniakemenceműveletekvégrehajtásasorán,nemlehetséges.Ittalegfontosabb:

 • válasszonegybiztonságoséskényelmeshelyet,amelynemhatárosabokrok,fák,kerítés,azazahelylegyennyitottésjólszellőző;
 • Akandallóhelyénideiglenesvagyállandótetőtkellfelállítani,hogyelkerüljeavízbeeséstcsapadékesetén;
 • Akandallófőbbrészeinekmegépítéseelőttmindenszálatkikellválasztaniéselrendezni,hogyajövőbennelegyengond;
 • akemencealapjalegyenerősésmegbízható;
 • Azutcaikandallóbelsejébennemvakolható;
 • akandallóképítéséhezcsakegydarabtégláthasználnak;
 • Tilosazagyagból,kamillábólvagytűzállótéglábólkészültfalazatotkötni,mivelkülönbözőhőtágulásiegyütthatóvalrendelkeznek.

Egykiskandallóahátsóudvarbanegyhagyományosmoszkvaicsaláddákáján.

Afábólkészültrönkökbőlállónagyerdeikandallóvaldíszített.Többszékekésegynagy,durva,masszívfábólkészültasztalteszikteljesséakompozíciót.

Összegezzükazeredményeket

Amainapigszámosváltoztatásvanakültérikályhákon,amelyekrőlmindenholmegtalálható.Vannakavágyak,ahogymondják,ésalehetőségek.Azutcaikandallólehetőségetkínálazízletesésegészségesételélvezetéreaszabadban,amifontosaredőnyöséletmóddalaszámítástechnikakorában,amikorsokmásszórakoztatórendezvényisvan.Ezekazegyszerűkonstrukcióktökéletesenilleszkednekmindenkülvárositerületbelsejébe,ésmindenesélyükleszarra,hogyaházigazdákésbarátaikkedvencsarkáváváljanak.

Egynagyszabadtérikandallóaházudvaránegyernyőalattkiválómegoldásazokszámára,akiktöbbidőtszeretnénekeltölteniaszabadban.

Egyutcaikandallóapavilonalatt.

Utcaikandallóazudvarhozsajátkezűkkel.videó

Különféleutcaikandallók

LEAVE ANSWER