Astilba japán és kínai: a fajták és az ellátás jellemzői

AzAstilbaChineseegyideálisvirágüzletnekszámít.Nagyonjóanyíltföldön,azelővárositerületekenésazelőkertekben.Ezegynagyonszerénynövény,amelymégegynagyonnehéztélenisképesellenállni.

Ebbenacikkbenolvasható:

  • 1AzAstilbafőbbfajtái
  • 2Hogyankészítsünkasztilbát?
  • 3Ápolásazültetésután
  • 4Astilba:termesztés,gondozás,reprodukció.videó
  • 5SzépségAstilbaatelken

Astilbafőbbfajtái

AmainapigazAstilbakülönbözőhibridfajtáivannak.Akezdőkertészszámáraalegjobb,haanövényekgondozásábanalegegyszerűbbéslegelterjedtebb.EzekközétartozikazAstilbajapánMontgomery,azAstilbaChinesered,valamintazAstilbapumila.Tekintsdezeketatípusokatésazokjellemzőitrészletesebben.

Astilbajapánmontgomeryazegyiklegkedveltebbvirágüzlet.Azatény,hogyabokormagasságarendszerinteléria60-80cm-t,ugyanakkorelszórvaésfelfeléisnyitható.Alevelekkicsik,deészrevehetőenfényesérdekesdíszek.

EzaMontgomerymárkanagyonérdekes,mertnagyonsokáigvirágzik.Avirágzásmájuskörülkezdődik,augusztusvégéig.Azonbanmégavégeutánvirágzókisvirágokjólmegőrzöttszáraz,nemesnekle,tökéletesendíszítiakertetegészenatélig.

AzAstiglianjapánMontgomeryegyenesenállóbokorahalványlila.

AvilágosjapánAstilbemedúzajólnézkiazalacsonyzöldbokrokköré.

Akülönfélemontgomériaáltalábangyönyörűvirágzásokathozlétre.Aleggyakoribbarózsaszínhabverés,deavörösésfehérvirágokszinténgyakoriak.Ajapánastilbanagyonellenállafagynakéstökéletesenérzimagátközepesárnyékban.

AzAstilbakínainakkétfőfajtájavan.Ezapumilaésavörösashilba.ÁltalábanakínaiAstilba110cmmagasranő,ugyanakkorabokornagyonelterjedt,sokhelyetigényelanormálisnövekedéshezésavirágzáshoz.Aszokásoskínaiastilbagyakranlilasűrűvirágzat.Dearózsaszínsokkalkevésbégyakori.

Akínaipumilaatömörségénélfigyelemreméltó.Tehátafelnőttnövénycsak30cmmagasságigérel,ezavirágzásjúliusbanésszeptemberbentart.Virágzatuknagyonbuja,általábanrózsaszín-lilaszínű.Rózsaszínastilbapumilaritka.Azilyenfajtatökéletesenelviseliazaszályt,ígybátrannövekedhetazagyagostalajon.

AnagytelephelyekenarövidideigtartóAstilbakínaiPamilaélőpihenőhelykéntültethetőelapályákmentén.

Apirospumilakevéssékülönbözikahétköznapikínaiaktól.Azegyetlendolog-ezanövénymégkevésbémagas,csak25cm-renő,deezegynagyonkényelmeslehetőségazalpesihegyek,akerítésfenntartókkialakítására.Annakérdekében,hogyavirágzásokatminéltöbbenvonzzák,ajánlott,hogyavirágzásidőszakábanbőségesenöntsükavörösasztilba.

Atermesztésheznemszükségeskülönlegesfeltételeketlétrehozni.Elég,hogybetartsákatranszplantációra,azöntözésre,avilágításraésareprodukcióravonatkozóalapvetőszabályokat.Vizsgáljukmegrészletesebbenazastilbagondozásánaksajátosságaitanyíltpályán.

Hogyantelepítsükazastilbu-t?

Annakérdekében,hogyanövényjólérzimagát,képesnekkelllenniearra,hogymegfelelőentelepítse.Mielőttülsz,megkellválasztanodamegfelelőhelyetneki.Haezárnyékostüdõ,akkorakertészakirészénérzedmagadafákalatt.Deolyannövények,amelyekképesekellenállniaszárazságlehetültetnimégegynyitottnapsütésben.

AbszolútmindenAstilbeszeretiamagaspáratartalmat.Ezértajánlatosanövénytavíztestekközelébentelepíteni,függetlenülattól,hogyvalódivagymesterségestó.Aközelbenlévőasztilbeültetéselehetővéteszi,hogyalegkomfortosabbkörülményeketbiztosítsa,anélkül,hogyanövénytolygyakranvízbekellenevennie.

AHybridAstilbe"Unicpink"széppéldánya.

AzAstilbeHybrid"YounigieGerise"halványlilahálójaegyárnyashelyen,alucfenyőmellett.

Haszándékábanállastilbatermesztenimásnövényekközvetlenközelségében,alegjobbanövénymellételepíteni.Agazdákleveleinagyokkáválnak,ésmindigképeseklesznekazasztilbaárnyékolnianaphőszükségletről.Ezazonbancsakakiesettnövényfajtákravonatkozik.Azextrémbokrokatleginkábbkülönterületekenlehetültetni.

Anyíltterületenlévővirágokgondozásaanövénymegfelelőkezdetitelepítésébőláll.Előszörásjafelatalajt,majdkb.30cmmélyeketásson.Mindegyiklyukbanegykishumuszotéstrágyátkellönteni,majdteddfelazastilbahajtásait,éstöltsdbefölddel.Ideálisesetbenazelsővesefelettitalajrétegnekkörülbelül5cm-nekkelllennie,majdagödrötvízzelkellelöntötni.

Hamindenrendbenvan,hamarosanahibridasztilbafelfogemelkedniésgyorsanfejlődik.Aleszállástmájusvégénajánljuk,amikorazutcamárelégmeleg,nemállfennéjszakaifagyésmagaspáratartalom.

Utókezelés

Ugyanilyenfontosanövénygondosellátásaésazültetésután.Ezelégegyszerű.Mindenekelőttalevelekállapotátmindigfigyelnikell.Haelkezdenekelhalványulni,aztjelzi,hogyanövényforró.Ezutánajánlatosanapsütésesnaponkülönlegeshálóvalellátni.Deaszórólapoksárgulásaalegtöbbesetbenafényhiányátjelzi.

Nagyonfontosatalajsavasságánakmegfelelőszintjénekfenntartása.Ecélbólrendszeresenhozzákelladnidolomitlisztetatalajhoz.Ígyatalajnemleszsavanyú,mígagyökérrendszervédveleszabaktériumból.

SzépségAstilbarubintartlets-ahibrid"UnicomCarmine".

AhibridAstilbe"Deutschland"bámulatosfehérpiramidoidvirágzatai.

Figyelembevéveaztatényt,hogyanövényrizómáinemfüggőlegesen,devízszintesenfejlődnek,rendszeresenújtalajtkellönteniabokorkörül.Haeznemtörténikmeg,akkoraföldfelszínfelsőgyökereinagyongyorsankiszáradnakésmeghalnak.Alegjobb,haahétköznapihumuszthomokkalhasználjuk.

Ugyanezenokbólkifolyólaggyengédenkelllazítaniatalajtabokorkörül,nehogykárosítsaagyökereket.Nemajánlatossokkisvirágotazastilbakörételepíteni,mertegyszerűennemképeseknormálisnövekedésre.Alegjobb,haavízreésafényrevonatkozó,ugyanolyankövetelményeknekmegfelelőnagyméretűüzemeketelőnybenrészesítjük.

Agyönyörűnövénymegfelelőellátásagyakoriöntözés.Különösenanövényzetésavirágzásidőszakáravonatkozik.Alegjobb,haatalajtgyakranvizzük,deapránként,ígyavízatalajbannemstagnál.Különösenezvonatkozikazaszályttolerálóasztilbe,valamintafolyamatosanárnyékosnövényekre.

SzépségastilbaazAlpesi-dombtetején.

Astilbakártevők

Amiakártevőketésabetegségeketilleti,gyakrannemtámadjákmegazastilbát.Azatény,hogyAfrikaazAstilbaszületett.EzértnincsannyitermészetesellenségOroszországonbelül.Demindazonáltalismernikellazokatakártevőket,amelyekkártokozhatnakabokorban.

Felkellhívniafigyelmet,haanövényegészséges,közelmúltbanvirágzóvirágaibarnapöttyökkelborítjákésráncosak.Ezjelezhetiafonálférgektámadását.Szükségesazonnalilépésekettennianövénykezelésérefungicid.Néhaafonálféreghatássallehetarizómákra,ésrájuknövekszik.Ebbenazesetbenafelületresérültgyökereketazonnalelkelltávolítani.

PennicaazAstilbaleggyakoribbellensége.Ezarovarnagymennyiségűnyálkahártyátválasztkianövényleveleiről,amelyvastaghabrahasonlít,ésottlerakjaalárvát.Alárvákakövetkezőlevelekfeltűnésekövetkeztébenalakulnakki.Abokorlassúlesz,rosszulvirágzik,gyorsanleválikéseltűnik.AnövénytaCarbophos-malkellkezelniakártevőkelpusztításaérdekében.

Szóval,hogytörődjünkazastilba-val,mostmárvilágos.Dehahosszúidőutánfelmerülakérdés,hogymiértnemvirágzikanövény,megkellvizsgálniaakártevőkéskorrigálnikellnéhánynövekvőkörülményt.

Astilba:termesztés,gondozás,reprodukció.videó

SzépségAstilbaatelken

LEAVE ANSWER